Spracovanie osobných údajov


Z vašich osobných údajov verejne uvádzame v štartovej listine len meno a priezvisko, rok narodenia a klub. Spracovávame dátum narodenia, pre kontrolu správnej kategórie, do ktorej ste sa zaradili. E-mail je nevyhnutný na komunikáciu s vami. Telefónne číslo uvádzate len pre prípad, že na danom podujatí sa zasielajú informačné SMS správy, napr. s výsledkom z podujatia. Vaše údaje poskytujeme organizátorovi podujatia.

 

Všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce z vašej registrácie na podujatie preberá organizátor daného podujatia, ktorý je uvedený v propozíciách. Platby za štartový poplatok sú príjmom organizátora podujatia, ktorý má povinnosť tento príjem správne evidovať a účtovať. Portál Behsity.sk nie je organizátorom podujatí, ktoré propaguje alebo na ktoré sa realizuje registrácia cez portál Behsity.sk.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Poskytnutím údajov pre informačný systém spoločnosti Quinta Essentia, s.r.o., súhlasíte so zasielaním informácií e-mailom alebo SMS-kou. Účelom zasielania informácií je komunikácia medzi prevádzkovateľom a užívateľmi portálu Behsity.sk. Obsahom komunikácie je zasielanie informácií o registrácii, aktualitách, zmenách a novinkách na podujatiach uvedených na portáli Behsity.sk a zasielanie dôležitých údajov ako sú napr. štartové číslo, spôsob dopravy, výsledný čas či fotografie z podujatí uvedených na portáli Behsity.sk.

 

Účel súhlasu: zasielanie informácií o podujatiach, selektívnych informácií pre účastníkov podujatia a obrazových záznamov z podujatia.

 

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónny kontakt, obrazový záznam osoby

 

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov od posledného prihlásenia na portál Behsity.sk

 

Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre spoločnosť Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05 a jej sprostredkovateľom.

 

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť na info@behsity.sk, žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, e-mail a vaše ID na portáli Behsity.sk.

 

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

 

Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

B. Účel spracovania osobných údajov:

 

Spracovanie údajov potrených pre registráciu na športové podujatie (ďalej len „Podujatie“), spracovanie štartovej listiny i výsledkov Podujatia a zverejnenie na stránke www.behsity.sk, www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk, www.facebook.com, vytvorenie užívateľského konta na portáli Behsity.sk, zasielanie údajov účastníka Podujatia za účelom informovanosti pred, počas a po Podujatí.

 

C. Zoznam osobných údajov:

 

meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónny kontakt, klub, škola, firma, obrazový záznam osoby, zaznamenaný výkon z minulosti alebo predpokladaný výkon, dátum registrácie, dátum a výška platby, výsledok dosiahnutý na Podujatí

 

D. Doplňujúce informácie:

 

• Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby.

 

• Súhlas dotknutej osoby.

 

• Poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom organizátora Podujatia uvedených v propozíciách Podujatia a tretím stranám uvedeným v rozšírených podmienkach prihlásenia na Podujatie.

 

• Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracovávaných osobných údajov.

 

• Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.

 

• Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

 

• Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovávania osobných údajov.

 

• Na základe § 8, bod 8. Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. športová organizácia má právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov a záznamov zo súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje.

 

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

 

• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať

   - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané

   - informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme

   - presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovávanie

   - zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania

   - opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania

  - likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona

  - blokovanie použitia a vymazanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

• Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

  - spracovávaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu

   - využívaniu alebo poskytnutiu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

 

• Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

• Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovávania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovávania pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

• Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

   - písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú

   - osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe

   - u sprostredkovateľa, ten je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

• Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

• Žiadosť dotknutej osoby vybaví Prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

V Bratislave, dňa 25.5.2018